Đăng ký trên web tạm thời dừng

Nhưng bạn có thể đăng ký trong server

  1. Chạy Laucher Minecraft
  2. Bấm vào Multiplayer/Chơi mạng
  3. Bấm vào Add server/Thêm máy chủ
  4. Nhập AEMINE.VN vào ô IP Address/Địa chỉ IP
  5. Bấm vào nút Done/Xong
  6. Chọn server vừa add để vào
  7. Đăng nhập thành công, lựa chọn cụm server cần chơi để tham gia